sap-xep-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-doi-voi-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-trong-nam-2019

Sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2019

Sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2019

Article

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh với tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp trong năm 2019 có trùng lắp được sắp xếp là 188 cuộc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì cuộc thanh tra, kiểm tra chủ động phối hợp với các cơ quan thành viêncó trách nhiệm thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định pháp luật; Kết luận thanh tra, kiểm tra gửi UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra độc lập tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, giao Thanh tra tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành triển khai theo đúng quy định pháp luật. Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra là cơ quan hành chính, sự nghiệp, giao Chánh Thanh tra tỉnh làm đầu mối tổng hợp, rà soát, loại bỏ các cuộc thanh tra, kiểm tra trùng lắp, chồng chéo và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra trong năm 2019.

Trường hợp các cuộc thanh tra, kiểm tra trùng với Kiểm toán Nhà nước; kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ, ngành Trung ương, Chương trình thanh tra, kiểm tra đột xuất của các cấp, các ngành thì các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo hướng không làm tăng số cuộc thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp...

N.H

Top page Desktop