thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Thủ tục hành chính Lĩnh vực lao động ban hành theo quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 10/10/2019  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm: 06thủ tục; dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2.

Từ khóa:

Top page Desktop