thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thuong-mai-quoc-te

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực thương mại quốc tế ban hành theo quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/5/2020  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gồm: 05 thủ tục. Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2.

Top page Desktop