thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-viec-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-cua-doanh-nghiep

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

Article

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9800/VPCP-ĐMDN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp được Văn phòng Chính phủ tổng hợp, chuyển tới các cơ quan xử lý theo thẩm quyền, trả lời cho doanh nghiệp, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Việc trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân là nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong trường hợp các kiến nghị này liên quan đến thẩm quyền và nhiệm vụ của nhiều cơ quan; đôn đốc các cơ quan liên quan trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đúng thời hạn.

Xem văn bản tại đây!

Văn phòng (tổng hợp)

Top page Desktop