thuc-hien-nghiem-viec-so-hoa-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh

Thực hiện nghiêm việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện nghiêm việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Article

Tại Văn bản số 1111/UBND-TTHCC ngày 03 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức có liên quan thực hiện nghiêm việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% kết quả thủ tục hành chính được cung cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng khi cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, công dân, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và đơn vị liên quan bảo đảm việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để tổ chức, cá nhân có thể khai thác các tài liệu được tích hợp, cung cấp trên Kho quản lý dữ liệu điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia thông suốt, liên tục.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa thông tin, điều chỉnh Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh nhằm tái sử dụng kết quả, hồ sơ thủ tục hành chính điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hoặc tại các Bộ, ngành, địa phương khác thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; tổng hợp theo dõi, đôn đốc việc triển khai của các cơ quan nêu trên.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop