tiep-tuc-siet-chat-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-trong-co-quan-don-vi-dia-phuong

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Article

Ngày 30/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2846/UBND-KTTH về triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ.

Theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên các lĩnh vực; kiên quyết, kiên trì khắc phục triệt để tình trạng né tránh, không  giải  quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu, nỗ lực, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

Rà soát, bố trí phân công công việc đối với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường, tính tự giác, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm trong công việc. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Tiếp tục tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước, nhằm tăng cường công khai, minh bạch thông tin.

Bên cạnh đó, cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; sai phạm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị nào thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, xem xét, xử lý theo quy định.

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải chính xác, khách quan; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề được báo chí, dư luận và người dân, doanh nghiệp quan tâm, phản ánh, kiến nghị, đề xuất.

Nguyễn Thanh Dao (tổng hợp).

Top page Desktop