title

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016

Article

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về phê duyệt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016 đối với các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Cụ thể, đối với Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh: 6 đơn vị xếp loại xuất sắc (Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 13 đơn vị xếp loại tốt (Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư); 01 đơn vị xếp loại khá (Sở Y tế).
Đối với UBND các huyện, thành phố: UBND huyện Đăk Hà và UBND huyện Sa Thầy xếp loại tốt; UBND các huyện, thành phố còn lại xếp loại khá (trừ Ia H’Drai không xếp loại)./.

Văn phòng
 

Từ khóa:

Top page Desktop