title

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có 45 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (Lĩnh vực Đầu tư: 22 TTHC, Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng: 09 TTHC, Lĩnh vực đất đai, môi trường: 03 TTHC, Lĩnh vực Lao động thương mại: 11 TTHC)
UBND tỉnh giao các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và Bưu điện tỉnh Kon Tum có trách nhiệm tổ chức niêm yết Danh mục này tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.Tổ chứctiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHCtheo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Xem Quyết định tại đây!

Văn phòng
 

Từ khóa:

Top page Desktop