title

CƠ CẤU TỔ CHỨC KKT

CƠ CẤU TỔ CHỨC KKT

LÃNH ĐẠO BQLKKT TỈNH

1. Ông Phạm Thanh Hà

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Email: phamthanhhakontum@gmail.com

2. Ông Vũ Mạnh Hải

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Thường trực

- Điện thoại: 0903556677

- Email: vumanhhaikt@gmail.com

3. Ông Đặng Ngọc Thuận

- Chức vụ: Phó Trưởng ban kiêm kiêm Trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Điện thoại: 0914017850

- Email: ngocthuanckqt@gmail.co

4. Ông Huỳnh Quốc Trung

- Chức vụ: Phó Trưởng ban.

- Điện thoại: 0935628579

- Email: hqtrungbql@gmail.com

 I. VĂN PHÒNG  

1. Ông Lưu Đình Cầu

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0905446499

- Email: ldinhcau@gmail.com

2. Ông Đào Nguyên Hòa

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng.

- Điện thoại: 0988793823

- Email: bantcdtvxbql@gmail.com

3. Ông Nguyễn Thanh Dao

- Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng.

- Điện thoại: 0905325556

-  Email: thanhdao83@gmail.com

II. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

1. Ông Phùng Chí Đính

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0935220267

- Email: pcdinh.kkt@gmail.com

2. Ông Võ Đình Sanh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

-  Điện thoại: 0905107426

- Email: vdinhsanh@gmail.com

III. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ:

1. Ông Vũ Trọng Đại

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Điện thoại: 0905099779

- Email: vutrongdaibqlkkt@gmail.com

2. Ông Trương Văn Tố

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0914102471

- Email: truongvanto.kkt@gmail.com

3. Ông Hoàng Văn Kiều

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0914223007

- Email: hoangvankieubqlkktkt@gmail.com

IV. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG:

1. Ông Trần Trung Tuyến

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại:  0977.706.999

- Email: tuyen507@gmail.com

2. Ông Huỳnh Công Ân

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0983336603

- Email: congan6603@gmail.com

3. Bà Ngô Thị Hồng Hạnh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0905.506.799 

V. BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y

 1. Ông Tô Cao Sơn

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0976.730.588

- Email: sontkslh@gmail.com

2. Ông Vũ Văn Chừng

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0905746981

VI. CÔNG TY ĐTPTHT KHU KINH TẾ TỈNH

1. Ông Thái Thanh Bình

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0982590005 

- Email: thaithanhbinh72@gmail.com

2. Ông Nguyễn Thanh Đoan

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0905528441

- Email: tdoankt@gmail.com

3. Ông Trần Quang Nghĩ

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0772579990

- Email: nghiban2@gmail.com

 

Từ khóa:

Top page Desktop