title

Phúc đáp đơn kiến nghị của Công ty TNHH Hợp Gia

Phúc đáp đơn kiến nghị của Công ty TNHH Hợp Gia

Ngày 22/5/2014, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được đơn khiếu nại của Công ty TNHH Hợp Gia đề ngày 21/5/2014. Nội dung: Công ty TNHH Hợp Gia có nộp hồ sơ đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế đối với dự án Dự án gạch xây không nung 6 lỗ tại KCN Hòa bình. Sau khi kiểm tra hồ sơ Ban quản lý Khu kinh tế có Công văn số 180/BQLKKT-KHTC ngày 14/5/2014 trả lời: Dự án gạch xây không nung 6 lỗ tại KCN Hòa bình của Công ty TNHH Hợp Gia chưa có chủ trương cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, do vậy ban quản lý chưa có cơ sở để giải quyết. Nay đơn yêu cầu BQL khu kinh tế trả lời rõ cơ quan nào có quyền hạn và chủ trương ở đây là gì?

Văn bản phúc đáp của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đối với đơn kiến nghị của Công ty TNHH Hợp Gia:

UBND TỈNH KON TUM

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

 

 
 
 

Số: 193/BQLKKT-KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

              Kon Tum,  ngày 23 tháng 5 năm 2014

Về việc trả lời đơn khiếu nại

của Công ty TNHH Hợp Gia

 

           

                        Kính gửi:           Công ty TNHH Hợp Gia

Địa chỉ: Lô C4B Khu Công nghiệp Hòa Bình.

            Ngày 22/5/2014, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được đơn khiếu nại của Công ty TNHH Hợp Gia đề ngày 21/5/2014.

Nội dung: Công ty TNHH Hợp Gia có nộp hồ sơ đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế đối với dự án Dự án gạch xây không nung 6 lỗ tại KCN Hòa bình. Sau khi kiểm tra hồ sơ Ban quản lý Khu kinh tế có Công văn số 180/BQLKKT-KHTC ngày 14/5/2014 trả lời: Dự án gạch xây không nung 6 lỗ tại KCN Hòa bình của Công ty TNHH Hợp Gia chưa có chủ trương cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, do vậy ban quản lý chưa có cơ sở để giải quyết. Nay đơn yêu cầu BQL khu kinh tế trả lời rõ cơ quan nào có quyền hạn và chủ trương ở đây là gì?

            Như vậy: Đơn của doanh nghiệp gửi đến Ban quản lý Khu kimh tế có tựa đề “đơn khiếu nại”. Tuy nhiên nội dung đơn yêu cầu “trả lời” một số nội dung mà doanh nghiệp chưa rõ được nêu trong văn bản số 180/BQLKKT-KHTC ngày 14/5/2014 của Ban quản lý khu kinh tế do vậy đây là loại đơn kiến nghị.

Căn cứ qui định hiện hành Ban quản lý khu kinh tế trả lời nội dung yêu cầu như sau:

1. Ngày 24/4/2014 Ban quản lý khu kinh tế nhận được Phiếu chuyển số 658/PC-KTTH ngày 17/4/2014 của văn phòng UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh xem xét đối với TỜ TRÌNH (không số, không ngày) của Công ty TNHH Hợp gia v.v xây dựng công trình nhà máy gạch xây không nung.

Ban quản lý Khu kinh tế đã lấy ý kiến các cơ quan liên quan và đã có Công văn số 181/CV-BQLKKT ngày 14/5/2014 báo cáo UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch xây không nung 6 lỗ tại KCN Hòa Bình của Công ty TNHH Hợp Gia.

2. Tiếp đến ngày 25/4/2014 Công ty TNHH Hợp gia có nộp hồ sơ đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế đối với Dự án gạch xây không nung 6 lỗ tại KCN Hòa bình. Trong hồ sơ chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, do vậy ban quản lý chưa có cơ sở để cấp giấy chứng nhận đầu tư.

3. Trả lời cụ thể đối với các nội dung được hỏi:

a) Đối với nội dung hỏi: chủ trương ở đây là gì?

Xin trả lời: Là chủ trương cho phép đầu tư đối với dự án gạch không nung 6 lỗ tại Khu công nghiệp Hòa Bình mà doanh nghiệp đang đăng ký.

b) Đối với nội dung hỏi: cơ quan nào có quyền hạn?

Ý này được hiểu là: Cơ quan nào có thẩm quyền cho chủ trương đầu tư?

Xin trả lời: Việc phát triển vật liệu không nung trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải được kiểm tra, bố trí cân đối, đúng với Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 08/02/2013 về việc phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư đối với các dự án đầu tư gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh.

Chính ngay công ty TNHH Hợp Gia đã hiểu được các nội dung đó nên mới có TỜ TRÌNH gửi UBND tỉnh, các sở để xin phép đầu tư xây dựng công trình Nhà máy gạch xây không nung trước khi nộp hồ sơ đăng ký/đề nghị cấp chứng nhận đầu tư. Không hiểu tại sao nay công ty lại hỏi điều này?

Ban quản lý Khu kinh tế trả lời để Công ty TNHH Hợp Gia biết. Có gì chưa rõ đề nghị công ty liên hệ Ban quản lý Khu kinh tế để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT-KHTC.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Mạnh Hải

 

           

 

                       

 

Từ khóa:

Top page Desktop