title

Văn bản lĩnh vực tổ chức hành chính

Văn bản lĩnh vực tổ chức hành chính

Danh mục một số văn bản liên quan

Stt

Tên thủ tục hồ sơ

Trích yếu

Ngày ban hành

Tải về

1

Luật số 46/2014/QH13

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT

13/06/2014

Tải về

2

Luật số 58/2014/QH13

Luật Bảo hiểm xã hội

20/11/2014

Tải về

3

Luật số 38/2013/QH13

Luật Việc làm

16/11/2013

Tải về

4

Luật số 10/2012/QH13

Bộ Luật lao động

18/06/2012

Tải về

5

Luật số 22/2008/QH12

Luật Cán Bộ, Công Chức

13/11/2008

Tải về

6

Nghị định 04/2015/NĐ-CP

Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

09/01/2015

Tải về

7

Nghị định 33/2015/NĐ-CP

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

27/3/2015

Tải về

8

Nghị định 56/2015/NĐ-CP

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

09/06/2015

Tải về

9

Nghị định 98/2014/NĐ-CP

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

 

24/10/2014

Tải về

10

Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Về chính sách tinh giản biên chế

20/11/2014

Tải về

11

Nghị định 36/2013/NĐ-CP

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

22/4/2013

Tải về

12

Nghị định 34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

17/5/2015

Tải về

13

Nghị định 66/2011/NĐ-CP

Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

01/8/2011

Tải về

14

Nghị định 68/2011/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

08/8/2011

Tải về

15

Nghị định 06/2010/NĐ-CP

Quy định những người là công chức

25/01/2010

Tải về

16

Nghị định 18/2010/NĐ-CP

Về đào tạo bồi dưỡng công chức

5/3/2010

Tải về

17

Nghị định 21/2010/NĐ-CP

Về quản lý biên chế công chức

8/3/2010

Tải về

18

Nghị định 24/2010/NĐ-CP

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15/3/2010

Tải về

19

Nghị định 46/2010/NĐ-CP

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

27/4/2010

Tải về

20

Nghị định 42/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

15/4/2010

Tải về

21

Nghị định 47/2010/NĐ-CP

Quy định xử phạt hành chính

về hành vi vi phạm pháp luật lao động

6/5/2010

Tải về

22

TTLT 71/2014/TTLT-BTC-BNV

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

30/5/2014

Tải về

23

TT 11/2014/TT-BNV

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức hành chính

09/10/2014

Tải về

24

TT 06/2014/TT-TTCP

Quy định quy trình tiếp công dân

31/10/2014

Tải về

 

Từ khóa:

Top page Desktop