title

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế: Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thanh Dao - Phó Chánh Văn phòng: Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Phú Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư: Thành viên;

4. Ông Võ Đình Sanh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp: Thành viên;

5. Ông Hoàng Văn Kiều - Phó  Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

6. Ông Vi Văn Đàm - Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế: Thành viên;

7. Ông Tô Cao Sơn - Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Thành viên

8. Bà Trần Thị Phương Thuý - Công ty Đầu tư phát trển hạ tầng Khu kinh tế: Thành viên;

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo  Quyết định số 111/QĐ-BQLKKT ngày 16/6/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

- Quyết định kiện toàn Ban biên tập trang TTĐT. Tải về: File đính kèm.

- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của trang TTĐT: Tải về: File đính kèm.

- Quyết định ban hành Quy chế chi trả nhuận bút của trang TTĐT: Tải về: File đính kèm.

- Quyết định  ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.

- Phân công nhiệm vụ Ban biên tập: Tải về file đính kèm

Từ khóa:

Top page Desktop