triẻn-khai-nghị-quyét-só-09nq-cp-của-chính-phủ-thóng-nhát-quản-lý-nhà-nuóc-vè-chat-thai-ran

Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn

Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn

Article

Thực hiện Kế hoạch số 2532/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Kon Tum Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn (CTR), Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN, CCN Đăk La.

Kế hoạch tập trung vào nội dung sau:

1. Tuyên tryền, phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch số 2532/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Kon Tum; vận động, giáo dục CB, CC, VC và người lao động trong cơ quan; các hộ dân trên địa bàn khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các cơ sở SXKD trên địa bàn KCN Hòa Bình, KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và CCN Đăk La nhằm nâng cao nhận thức về công tác quản lý và BVMT, giảm thiểu việc phát sinh CTR ra môi trường.

2. Huy động các lực lượng trong cơ quan, phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan đóng chân trên địa bàn KKTCK thực hiện tốt công tác BVMT, từng bước giảm thiểu việc sử dụng CTR trong các hoạt động hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thanh, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý và BVMT tại các doanh nghiệp trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La; chú trọng quản lý việc phát sinh các loại CTR tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y và KCN Hòa Bình.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở SXKD trên địa bàn KCN Hòa Bình, KKT cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, CCN Đăk La có liên quan đến công tác BVMT, đặc biệt là việc thực hiện việc quản lý và sử dụng các loại sản phẩm làm phát sinh các loại CTR ra môi trường.

BBT

Top page Desktop