trien-khai-thuc-hien-cac-giai-phap-ve-phong-chay-chua-chay-tren-dia-ban-tinh

Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Article

Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 409/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị và UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân; đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ và sự cố, tai nạn gây ra trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn… gây hậu quả nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn nhưng chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy hoặc do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện việc tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm và kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền; thu hồi hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3243/UBND-HTKT ngày 29/9/2022.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum tăng cường tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH; phổ biến các lỗi vi phạm thường gặp, kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy, nổ… nhằm nâng cao nhận thức của người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở và người dân trong quá trình thực hiện.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng các mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy và nhân rộng các mô hình hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kiện toàn, củng cố lượng lượng tại chỗ thực hiện công tác PCCC&CNCH tại khu dân cư, cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Tổ chức công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng tham gia PCCC&CNCH tại cơ sở; diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại các khu dân cư, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ trên địa bàn.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH trên địa bàn.

BBT tổng hợp.

Top page Desktop