truong-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-la-thanh-vien-to-cong-tac-trien-khai-de-an-06-tinh

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh

Article

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về Kiện toàn Tổ Công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác).

Tổ Công tác tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng; Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ phó thường trực, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội làm Tổ phó; các thành viên là Giám đốc, Thủ trưởng các sở,, ban ngành, gồm: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân nhân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trưởng phòng Nội chính - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Tổ Công tác tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; định kỳ (trước ngày 15 hàng tháng), tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 để báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Tổ Công tác hoạt động theo Quy chế hoạt động của Tổ Công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022; được sử dụng bộ máy giúp việc là Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Tham mưu - Công an tỉnh, Trung tâm Phục phục Hành chính công tỉnh và Phòng Nội chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ; được huy động, sử dụng các chuyên gia, cán bộ chuyên môn liên quan trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop