tuyen-truyen-cac-nhiem-vu-trong-tam-thang-03-2024

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 03-2024

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 03-2024

Article

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tại 2250-CV/BTGTU, ngày 26 tháng 02 năm 2024) và đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (tại Văn bản số 92-CV/BTGĐUK, ngày 27 tháng 02 năm 2024), Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03-2024, cụ thể như sau:

Tuyên truyền việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 của tỉnh ‘‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững’’; Tài liệu ‘‘Những nội dung cốt lõi về tư tưởng Hồ Chí Minh và những câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Người’’.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ‘‘Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’’; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28-02-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 04-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng.

Tuyên truyền các chỉ tiêu và một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024 được xác định trong Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 05-12-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI; Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 06-02-2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024; trong đó chú trọng tuyên truyền kết quả các phong trào như: ‘‘Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’’; ‘‘Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để lại ai bị bỏ lại phía sau’’; ‘‘Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí’’; ‘‘Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hoá công sở’’; ‘‘Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’’; ‘‘Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời’’…

Tuyên truyên những kết quả nổi bật sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09-06-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI ‘‘về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước’’; 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động ‘‘Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững’’. Hưởng ứng ‘‘Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng’’ trên địa bàn tỉnh; tăng cường thông tin tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao cảnh giác, phòng tránh thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng.

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 03-2024, gồm: 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03-3-1989 - 03/3/2024); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); 49 năm Ngày Giải phòng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 – 16/3/2024); 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) và Tháng thanh niên năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024).

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop