tuyen-truyen-cac-nhiem-vu-trong-tam-thang-06-2024

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2024

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2024

Article

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tại Văn bản số 2427-CV/BTGTU, ngày 22 tháng 05 năm 2024) và đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (tại Văn bản số 106-CV/BTGĐUK, ngày 23 tháng 05 năm 2024), Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 06-2024, cụ thể như sau:

Tuyên truyền Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09-05-2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 68-NQ/CP, ngày 09-05-2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24-11-2023 “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 69-NQ/CP, ngày 11-05-2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 “về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới’; Chương trình số 83-CTr/TU, ngày 06-05-2024 của Tỉnh ủy “về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Công điện số 47/CĐ-TTg, ngày 13-05-2024 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” và Kế hoạch số 1809-KH/BCĐ, ngày 17-05-2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh về tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-05 đến 31-05 năm 2024.

Tuyên tuyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hoắ, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; 05 thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Tuyên tuyền về các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6-2024: Ngày Quốc tế thiếu nhi (01-6), Ngày Môi trường thế giới (05-6), Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14-6), Ngày gia đình Việt Nam (28-6), Kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2024) và 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2024), các hoạt động kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024) trên địa bàn tỉnh, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904-01/6/2024) – lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop