ubnd-tinh-kon-tum-cap-phep-hoat-dong-moi-truong-cho-nha-may-che-bien-mu-cao-su-dai-loi

UBND tỉnh Kon Tum Cấp phép hoạt động môi trường cho Nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi

UBND tỉnh Kon Tum Cấp phép hoạt động môi trường cho Nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi

Article

Ngày 11/10/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành giấy phép cho Công ty TNHH Cao su Đại Lợi Kon Tum thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở Nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án đầu tư/cơ sở:

1.1. Tên dự án đầu tư/cơ sở: Nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi.

1.2. Địa điểm hoạt động: Thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

1.3. Giấy đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 6101232054 đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 6 năm 2017; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04 tháng 12 năm 2020

1.4. Mã số thuế: 6101232054.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: chế biến mủ cao su.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư/cơ sở:

+ Công suất thiết kế: 5.000 tấn sản phẩm/năm.

+ Diện tích sử dụng đất của dự án: 23.000 m2;

+ Phân loại dự án: nhóm B (tổng số vốn đầu tư 70.000.000.000 đồng).

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Cao su Đại Lợi Kon Tum được cấp Giấy phép môi trường

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty TNHH Cao su Đại Lợi Kon Tum có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, chất thải để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Thời hạn của Giấy phép: 10 năm (kể từ ngày cấp phép).

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Top page Desktop