van-ban-qppl-linh-vuc-dau-tu

Văn bản QPPL Lĩnh vực đầu tư

Văn bản QPPL Lĩnh vực đầu tư

STT

Văn bản

Trích yếu

Ngày/TrạngThái

1

Nghị quyết số 94/NQ-CP

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Ban hành: 29/10/2019
Hiệu lực: 29/10/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

2

Luật số 39/2019/QH14

Luật Đầu tư công

Ban hành: 13/06/2019
Hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

3

Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

4

Quyết định số 1489/QĐ-TTg

Phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025

Ban hành: 06/11/2018
Hiệu lực: 06/11/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực

5

Quyết định số 63/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Ban hành: 12/01/2018
Hiệu lực: 12/01/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực

6

Quyết định số 1291/QĐ-TTg

Quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2)

Ban hành: 29/08/2017
Hiệu lực: 29/08/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực

7

Quyết định số 1292/QĐ-TTg

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3)

Ban hành: 29/08/2017
Hiệu lực: 29/08/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực

8

Nghị quyết số 70/NQ-CP

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Ban hành: 03/08/2017
Hiệu lực: 03/08/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực

9

Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT

Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

Ban hành: 25/04/2017
Hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực

10

Nghị quyết số 26/2016/QH14

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 10/11/2016
Hiệu lực: 10/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực

11

Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT

Quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 29/09/2016
Hiệu lực: 20/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực

12

Nghị quyết số 73/NQ-CP

Phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 26/08/2016
Hiệu lực: 26/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực

13

Nghị quyết số 60/NQ-CP

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Ban hành: 08/07/2016
Hiệu lực: 08/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực

14

Thông tư số 108/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực

15

Quyết định số 693/QĐ-TTg

Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 27/04/2016
Hiệu lực: 27/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực

16

Nghị định số 136/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực

17

Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT

Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Ban hành: 18/12/2015
Hiệu lực: 18/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực

18

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư

Ban hành: 30/09/2015
Hiệu lực: 20/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực

19

Nghị định số 77/2015/NĐ-CP

Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Ban hành: 10/09/2015
Hiệu lực: 01/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực

20

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 18/06/2015
Hiệu lực: 05/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực

21

Chỉ thị số 07/CT-TTg

Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

Ban hành: 30/04/2015
Hiệu lực: 30/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực

22

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 14/02/2015
Hiệu lực: 10/04/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực

23

Chỉ thị số 23/CT-TTg

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Ban hành: 05/08/2014
Hiệu lực: 05/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực

24

Luật số 49/2014/QH13

Luật Đầu tư công

Ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực

25

Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước

Ban hành: 09/08/2007
Hiệu lực: 19/09/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực

Top page Desktop