bqlkkt-phan-cong-cong-chuc-lam-dau-moi-kiem-tra-giam-sat-hoat-dong-phong-chong-dich-covid-19-tai-khu-kinh-te-cac-khu-cong-nghiep

BQLKKT: Phân công công chức làm đầu mối kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại khu kinh tế, các khu công nghiệp

BQLKKT: Phân công công chức làm đầu mối kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại khu kinh tế, các khu công nghiệp

Article

 Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 07/7/2021 Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Thông báo số 44/TB-BQLKKT về việc cử công chức làm đầu mối kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Khu kinh tế, các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm Ông Trương Văn Tố - Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư làm Tổ trưởng và 02 thành viên gồm Ông Nguyễn Quốc Văn - Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư, Bà Huỳnh thị Tuyết - Nhân viên Công ty Đầu tư PTHT.

Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch Covid-19 (không kiểm tra các nội dung, hoạt động khác của cơ sở) tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế, các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La theo nội dung tại Điểm 1, Mục V Kế hoạch số 2636/KH-BCĐ ngày 17/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum và Văn bản số 534/BQLKKT-QLĐT ngày 22/6/2021 của Ban quản lý Khu kinh tế về triển khai Phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong quá trình kiểm tra tuyệt đối không gây phiền hà làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày ban hành Thông báo (ngày 07/7/2021) đến khi có Văn bản chỉ đạo mới, thời điểm kiểm tra thường xuyên (02 tuần 01 lần) hoặc đột xuất khi cần thiết.

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh phát hiện đoàn kiểm tra có những biểu hiện tiêu cực, kiểm tra ngoài nội dung công tác phòng chống dịch Covid – 19 kịp thời báo về Ban quản lý khu kinh tế tỉnh.

Hoàng Văn Kiều - Phòng QLĐT

Top page Desktop