cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-nam-2020-tinh-kon-tum

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 tỉnh Kon Tum

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 tỉnh Kon Tum

Article

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Chương trình hành động đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể:

- Tiếp tục bám sát thực hiện các nội dung, chỉ tiêu theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ, cụ thể là:

- Đảm bảo và duy trì tổng thời gian để hoàn thành các thủ tục khởi sự doanh nghiệp không quá 08 ngày, thực hiện song song các thủ tục khắc dấu, thông báo mẫu con dấu, thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng ký kinh doanh; thực hiện cơ chế “một cửa” trong đăng ký lao động và bảo hiểm xã hội; thời gian thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in, tự in cho doanh nghiệp trong vòng 02 ngày làm việc.

- Duy trì tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tối đa 02 ngày làm việc; áp dụng hình thức đăng ký kinh doanh với giao dịch trên mạng và trả kết quả ngay trong ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 180 ngày.

- Đảm bảo thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới đối với hàng xuất khẩu tối đa là 50 giờ; đối với hàng nhập khẩu tối đa là 70 giờ.

- Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử là 100% và tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 98%; 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo đúng quy trình, theo đúng quy định và giải quyết đúng hạn.

- Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa 63 ngày.

- Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh tối đa 18,5 ngày.

- Thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản tối đa 14 ngày (trừ tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ).

Trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp Đăk La được giao quản lý. Tham mưu, tạo cơ chế thu hút các nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng khu công nghiệp, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

- Đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp Đăk La. Cập nhật kịp thời, đầy đủ chính xác thông tin về quy hoạch, công khai quỹ đất sạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp Đăk La đăng tải lên trang thông tin điện tử của cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng khác của tỉnh để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp biết.

- Tiếp tục rà soát, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, đầu tư và lao động theo cơ chế “một cửa tại chỗ” được quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

BBT

Top page Desktop