cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Theo đó, số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là 45 thủ tục (trong đó, lĩnh vực đầu tư với 22 TTHC, lĩnh vực quy hoạch - xây dựng 07 TTHC, lĩnh vực đất đai - môi trường 05 TTHC và lĩnh vực lao động, thương mại là 11 TTHC); quyết định cũng công bố danh mục các TTHC bị thay thế, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum với 20 thủ tục (trong đó, lĩnh vực đầu tư là 14 TTHC, lĩnh vực quy hoạch - xây dựng 04 TTHC và lĩnh vực đất đai là 02 TTHC).
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.
 Chi tiết văn bản, tải tại đây! Nội dung chi tiết thủ tục tại đây!

Văn phòng
 

 

Từ khóa:

Top page Desktop