don-doc-cac-doanh-nghiep-thuc-hien-cam-ket-thuc-hien-du-an-dau-tu-tai-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te

Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện cam kết thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện cam kết thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Article

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 518/UBND-KTTH ngày 08/02/2021 về việc đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã làm việc với 22 doanh nghiệp, nhà đầu tư (sau đây viết tắt là DN) trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (10 DN), Khu công nghiệp Hòa Bình (10 DN) và Khu công nghiệp Sao Mai (02 DN). Các DN đều cam kết nếu thực hiện chậm tiến độ bất cứ hạng mục nào theo kế hoạch đưa ra trong biên bản thì đồng ý để Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum chấm dứt dự án, thu hồi chủ trương, thu hồi đất dự án đầu tư và có trách nhiệm xử lý tài sản (nếu có) trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được quyết định chấm dứt dự án, thu hồi đất, đồng thời chịu mọi chi phí đã đầu tư mà không yêu cầu bồi thường, không khiếu nại, khiếu kiện.

Qua theo dõi bước đầu hầu hết các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã triển khai thực hiện nội dung cam kết, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đưa dự án vào hoạt động nhằm tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa thực hiện tốt nội dung đã cam kết. Do đó, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hanh văn bản đôn đốc DN nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung đã cam kết và báo cáo tình hình thực hiện gửi về Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum trước ngày 31/5/2021.

Đến ngày 31/5/2021 nếu không nhận được báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trong Biên bản làm việc, thì Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum sẽ lập thủ tục chấm dứt dự án, thu hồi đất như đã cam kết.

(Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được gửi văn bản đôn đốc: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Duy Tân; Công ty TNHH năng lượng DIC; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Rồng Đông Dương; Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Nông lâm nghiệp Đông Dương; Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ An Thiện).

                                                                                                         PHÒNG QLĐT

Top page Desktop