huong-dan-lien-nganh-ve-trinh-tu-thuc-hien-ho-so-thu-tuc-dau-tu-xay-dung-cua-hang-ban-le-xang-dau-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Hướng dẫn liên ngành về trình tự thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn liên ngành về trình tự thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

Nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư có hiệu lực, hiệu quả hệ thống các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Ngày 18/10/2019, Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh và Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ban hành văn bản số 2154/HD-LN để hướng dẫn trình tự thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Nội dung hướng dẫn như sau:

I. DỰ ÁN THUỘC DIỆN PHẢI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Bước 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư

1. Đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp

Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất([1]) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2014).

* Cơ quan giải quyết thủ tục: Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc có thể download tại Website: http://skhdt.kontum.gov.vn/è Hướng dẫn nghiệp vụ è Thủ tục đăng ký đầu tư).

2. Đối với dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp

- Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2014).

- Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại khu kinh tế, khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc thẩm quyền của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (theo Khoản 2, Điều 32, Nghị định 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015).

* Cơ quan giải quyết thủ tục: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

Lưu ý:

- Trường hợp diện tích đất thực hiện dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; Dự án đầu tư thực hiện thông qua phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất thì phải được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh quy hoạch, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp với việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh, nội dung này thực hiện đồng thời với thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư.

- Khi thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện đồng thời thủ tục chấp thuận địa điểm xây dựng theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Sau đây gọi tắt là Nghị định 79/2014/NĐ-CP).

* Cơ quan giải quyết thủ tục: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

Bước 2. Thực hiện thủ tục đấu nối

Các dự án đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh có vị trí đấu nối vào Quốc lộ, Tỉnh lộ phải thực hiện thủ tục đấu nối. Nhà đầu tư liên hệ Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn lập hồ sơ đấu nối theo quy định. Cụ thể:

- Đối với các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc các Quốc lộ có vị trí đấu nối phù hợp quy hoạch đấu nối của UBND tỉnh và đã được cơ quan thẩm quyền quyết định đầu tư, thì nhà đầu tư gửi hồ sơ thiết kế vị trí nút giao đến cơ quan có thẩm quyền (Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải được giao quản lý tuyến quốc lộ theo điều 26 và điều 27 Thông tư 50/2015/TT-BGTVT, ngày 23/9/2015) để được chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao.

- Đối với các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc các Tỉnh lộ có vị trí đấu nối phù hợp quy hoạch đấu nối của UBND tỉnh và đã được cơ quan thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, thì hồ sơ thiết kế vị trí nút giao do Sở Giao thông Vận tải xem xét giải quyết việc chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao.

- Đối với các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc các Quốc lộ, Tỉnh lộ mà vị trí đấu nối chưa có trong quy hoạch đấu nối của UBND tỉnh thì nhà đầu tư liên hệ Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn lập hồ sơ.

* Cơ quan giải quyết thủ tục: Sở Giao thông vận tải.

Bước 3. Thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường

Thực hiện theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, cụ thể:

- Đối với dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu có dung tích chứa từ 200 m3 trở lên thì lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đối với dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu có dung tích chứa dưới 200 m3 thì lập kế hoạch bảo vệ môi trường; UBND huyện, thành phố nơi triển khai dự án xem xét, xác nhận.

Trường hợp dự án nhận chuyển nhượng từ đơn vị khác thì bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm tiếp tục thực hiện thủ tục môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận; Trường hợp dự án có tăng quy mô, công suất so với quy mô đã được xác nhận thì đề nghị bên nhận chuyển nhượng liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn thủ tục lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Trường hợp nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì Nhà đầu tư tiến hành lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường (theo điểm b Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).

* Cơ quan giải quyết thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 4. Thực hiện thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

- Đối với dự án ngoài khu kinh tế: Thực hiện thủ tục thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Đối với dự án trong khu kinh tế: Thuê đất tại Ban quản lý Khu kinh tế; thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Thủ tục thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai…; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”.

* Cơ quan giải quyết thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 5. Thẩm duyệt thiết kế PCCC; thẩm định thiết kế xây dựng; thiết bị, dây chuyền công nghệ

5.1. Thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC

Thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

* Cơ quan giải quyết thủ tục: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh.

5.2. Thủ tục thẩm định thiết kế về thiết bị, dây chuyền công nghệ

+ Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức thẩm định đối với các công trình thuộc phạm vi khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp được giao quản lý (theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum).

+ Sở Công thương tổ chức thẩm định (trừ các công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế).

5.3. Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng (trừ phần thiết bị, dây chuyền công nghệ):

+ Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức thẩm định đối với các công trình thuộc phạm vi khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp được giao quản lý (theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum).

+ Sở Xây dựng tổ chức thẩm định (trừ các công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế).

Bước 6. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

- Sở Xây dựng cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi, hủy giấy phép xây dựng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu gồm:

+ Công trình xây dựng thuộc phạm vi ranh giới quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung đô thị mới.

+ Công trình xây dựng dọc trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ngoài phạm vi ranh giới quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung đô thị mới.

- Ban Quản lý Khu kinh tế cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi, hủy giấy phép xây dựng công trình cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong phạm vi ranh giới quy hoạch xây dựng khu kinh tế, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

- UBND các huyện, thành phố cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi, hủy giấy phép xây dựng công trình cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc địa giới hành chính do mình quản lý (trừ trường hợp do Sở Xây dựng hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế cấp).

(Thực hiện theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về Quy định việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

Bước 7. Thực hiện thủ tục nghiệm thu về PCCC và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

7.1. Thực hiện thủ tục nghiệm thu về PCCC

Thủ tục nghiệm thu về PCCC thực hiện theo quy định tại Điều 17, Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

* Cơ quan giải quyết thủ tục: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh.

7.2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương giải quyết (thực hiện theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

II. DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN PHẢI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Đối với các dự án thuộc diện không phải thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư (các dự án không thuộc quy định tại điểm a, khoản 1, điều 32 Luật Đầu tư năm 2014), Cụ thể:

1. Trường hợp hiện trạng khu đất đề xuất thực hiện dự án thuộc quyền sở hữu của Nhà nước hay thuộc danh mục thu hồi đất đã giải phóng mặt bằng.

Thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất (quy định tại khoản 1, điều 118, Luật Đất đai); Sau khi có kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án, nhà đầu tư thực hiện trình tự thủ tục từ bước 2 đến bước 7 như đối với trường hợp thuộc diện phải thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư nêu trên.

2. Trường hợp hiện trạng khu đất đề xuất thực hiện dự án chưa giải phóng mặt bằng và thuộc danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu (Các dự án Cửa hàng xăng dầu sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao).

Nhà đầu tư thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Sau khi có kết quả trúng thầu thực hiện dự án (Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của UBND tỉnh), nhà đầu tư thực hiện trình tự thủ tục từ bước 2 đến bước 7 như đối với trường hợp thuộc diện phải thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư nêu trên.

3. Trường hợp Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án và mục đích sử dụng đất đã được chuyển đổi phù hợp để thực hiện các dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Khuyến khích nhà đầu tư thực hiện việc đăng ký đầu tư thông qua thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 2, điều 37 Luật Đầu tư năm 2014. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định, nhà đầu tư thực hiện trình tự thủ tục từ bước 2 đến bước 7 như đối với trường hợp thuộc diện phải thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư nêu trên.

* Cơ quan giải quyết thủ tục: Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc có thể download tại Website: http://skhdt.kontum.gov.vn/è Hướng dẫn nghiệp vụ è Thủ tục đăng ký đầu tư).

III. CƠ QUAN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ:

1. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: số 70 Lê Hồng Phong, Quang Trung, Tp. Kon Tum, Kon Tum) tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục: Chủ trương đầu tư (Bước 1); Đấu nối (Bước 2); Môi trường (Bước 3); Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Bước 4); Thẩm định thiết bị, dây chuyền công nghệ (Mục 5.2, Bước 5); Thiết kế xây dựng (Mục 5.3, Bước 5); Giấy phép xây dựng (Bước 6); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (Mục 7.2, Bước 7).

2. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh (Địa chỉ: Số 680 Phan Đình Phùng, Quang Trung, Tp. Kon Tum, Kon Tum) tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục: Chấp thuận địa điểm xây dựng (Mục 5.1, Bước 5); Thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC (Mục 7.1, Bước 7).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để biết và phối hợp với các ngành chức năng điều chỉnh, hướng dẫn bổ sung.

BBT

 

([1])  Dự án sử dụng vị trí đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Top page Desktop