ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-doi-thoai-doanh-nghiep-tinh-kon-tum-lan-thu-2-nhan-ky-niem-ngay-doanh-nhan-viet-nam-13102022

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ 2 nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2022)

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ 2 nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2022)

Article

Ngày 07/10/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3345/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ 2 nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2022). Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Hội nghị là dịp để cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp/HTX trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Đồng thời, tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức Hội nghị phải được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, giải quyết nhanh, triệt để các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo được sự lan tỏa sâu rộng đến các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng thời đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

II. THÔNG TIN HỘI NGHỊ

1. Thời gian: 01 buổi, thời gian dự kiến bắt đầu từ 14h00, ngày 13 tháng 10 năm 2022 (thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh.

3. Hình thức: Trực tiếp.

4. Chủ đề: "Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ 2 nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2022)".

III. QUY MÔ, THÀNH PHẦN

1. Quy mô: dự kiến khoảng 200 - 250 đại biểu.

2. Thành phần tham dự

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp Hội Du lịch tỉnh; Hội liên hiệp khoa học - kỹ thuật tỉnh.

- Đại diện khoảng 200 - 250 Doanh nghiệp, Nhà đầu tư, Hợp tác xã.

- Mời Báo Kon Tum; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình; các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh dự và đưa tin.

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung: Đối thoại Doanh nghiệp, Nhà đầu tư; tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải pháp phục hồi, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Đồng thời, tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị (cụ thể: Xây dựng kịch bản chi tiết, Dự thảo Giấy mời, Băng rôn, Market; Chuẩn bị Bài phát biểu khai mạc, bế mạc của lãnh đạo tỉnh; Lập danh sách khách mời) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 10 năm 2022.

- Phát hành Giấy mời và xác nhận khách mời; In ấn, phát hành tài liệu phục vụ Hội nghị; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị.

- Công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức Hội nghị trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư biết, đăng ký tham gia. Đồng thời, tổng hợp các nội dung kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp từ các Sở, ban ngành; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh để phục vụ đối thoại tại Hội nghị; trong đó, tập trung theo các nhóm vấn đề, lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn,...

- Thành lập Tổ thư ký Hội nghị, Tổ thư ký có nhiệm vụ tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp tại Hội nghị. Sau khi kết thúc Hội nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

- Liên hệ các Doanh nghiệp/HTX để mời tham gia tham luận, phát biểu tại Hội nghị (hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2022).

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp Hội Du lịch tỉnh lựa chọn, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với một số doanh doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích tiêu biểu, nổi bật, ổn định và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; Gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 10 tháng 10 năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện thanh, quyết toán kinh phí của Hội nghị theo quy định.

2. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị, tổ chức đón tiếp đại biểu tham gia Hội nghị; đồng thời chủ trì, phối hợp với Hội doanh nhân trẻ chuẩn bị, bố trí MC dẫn chương trình tại Hội nghị.

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh theo nhiệm vụ được giao, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp hội viên, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết, thúc đẩy phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để báo cáo tại Hội nghị. Đăng ký doanh nghiệp dự kiến phát biểu và nội dung phát biểu tại Hội nghị gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 10h00 ngày 11 tháng 10 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành Hội nghị.

3. Sở Nội vụ

Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất khen thưởng (bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích tiêu biểu, nổi bật, ổn định và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2022.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chuẩn bị cơ sở, trang thiết bị, bố trí hội trường phục vụ Hội nghị; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đón tiếp đại biểu tham dự.

5. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án đảm bảo theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19.

6. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan:

- Công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức Hội nghị trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư biết, đăng ký tham gia hoặc gửi đề xuất, kiến nghị đến Hội nghị.

- Tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm và giải quyết các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị, địa phương mình.

- Trả lời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trực tiếp tại Hội nghị và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung trả lời của đơn vị, địa phương mình.

7. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh: Tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch tổ chức Hội nghị để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư biết, đăng ký tham gia; đồng thời, cử cán bộ tham dự, đưa tin về Hội nghị.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop