ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

UBND tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đó Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp hoặc khu kinh tế trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả: Theo Điều 5 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, cụ thể: Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng; Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng; Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Hồ sơ đề nghị, trình tự thủ tục thực hiện: Theo Điều 6 và Điều 7 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi chủ trì, thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

2. Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp hoặc khu kinh tế trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, cụ thể:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả: Theo Điều 9 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, cụ thể:

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Hồ sơ đề nghị, trình tự thủ tục thực hiện: Theo Điều 10 và Điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi chủ trì, thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Top page Desktop