ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-ky-2019-2023

kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019- 2023

kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019- 2023

Article

Ngày 23/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 23/BC-BQLKKT về  kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019- 2023, cụ thể như sau:

 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện

Trên cơ sở Kế hoạch số 262/KH-UBND, ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về hệ thống hoá văn bản văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023, BQLKKT tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 41/KH-BQLKKT, ngày 23/3/2023 về việc triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi tham mưu của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tỉnh kỳ 2019-2023; thành lập Tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi tham mưu, quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, kỳ 2019 -2023 để tổ chức triển khai thực hiện tại BQLKKT tỉnh, đảm bảo theo đúng tiến độ quy định.

2. Kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản

- Tổng số văn bản Quy phạm pháp luật được thu thập, tập hợp để hệ thống hóa gồm: 08 văn bản. Trong đó có 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 07 Quyết định của UBND tỉnh. Trong đó:

+ Danh mục văn bản còn hiệu lực: 06 văn bản (03 văn bản còn hiệu lực toàn bộ; 03 văn bản hết hiệu lực một phần).

+ Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 02 văn bản;

+ Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 03 văn bản

+ Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 0 văn bản.

(Có các phụ lục, biểu mẫu kèm theo).

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop