Thủ tục hành chính Lĩnh vực xây dựng

Thủ tục hành chính Lĩnh vực xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lĩnh vực Xây dựng có tổng số: 11 thủ tục, trong đó 08 thủ tục và được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công, 03 thủ tục thực hiện tại BQLKKT. Trang thông tin điện tử của BQLKKT (kkt.kontum.gov.vn) cung cấp 11 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

STT

Lĩnh vực xây dựng: 07 Thủ tục

Tài liệu, Hướng dẫn

I

Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công

 

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

2

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

3

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

5

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

6

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

7

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu

8 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Nộp hồ sơ trực tuyến

II

Thủ tục hành chính thực hiện tại BQLKKT tỉnh Kon Tum

 

1

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

Xem hướng dẫn

Tải biểu mẫu

2

Thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật

Xem hướng dẫn

Tải biểu mẫu

3

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

Xem hướng dẫn

Tải biểu mẫu

 
Top page Desktop