tang-cuong-quan-ly-giam-sat-hoat-dong-thu-gom-van-chuyen-xu-ly-chat-thai-cong-nghiep

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp

Article

Thực hiện chỉ đạo của  Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3244/UBND-NNTN, ngày 29/9/2022 về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, người lao động, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày 07/10, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 978/BQLKKT-XDTNMT về tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp.

Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn KKT, các KCN nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấp phép môi trường môi trường được cấp.

2. Thực hiện phân định, phân loại chất thải phát sinh để tận dụng các thành phần có ích, chuyển giao cho các đơn vị chức năng để tái sử dụng, tái chế chất thải theo quy định; Rà soát, ký hợp đồng thu gom, xử lý, chuyển giao chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định; Nghiêm cấm hành vi chuyển giao chất thải cho tổ chức, cá nhân không đủ năng lực thu gom, xử lý theo quy định và hành vi đổ trộm chất thải ra môi trường.

3. Rà soát, kiểm tra các hệ thống thu gom, kho chứa chất thải nguy hại đảm bảo đúng quy định trong việc thiết kế, phân loại, lưu giữ. Lưu ý bố trí, điều chỉnh trong khu vực kho chứa chất thải nguy hại các ngăn hoặc thùng chứa trong kho theo đúng quy định (phân thành các ô phân chia chất thải nguy hại theo tính chất nguy hại: CTNH dễ cháy; nổ; ăn mòn; ôxi hóa, lây nhiễm…). Việc dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại bên ngoài kho phải theo quy cách theo đúng quy định.

BBT

Top page Desktop