thong-tin-ho-tro-tai-chinh-doi-voi-doanh-nghiep-nho-va-vua-cua-quy-phat-trien-doanh-nghiep-nho-va-vua

Thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được văn bản số 180/QDNNVV-NVCV ngày 27/9/2022 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa V/v thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nhiệp nhỏ và vừa.

Ban Quản lý Khu kinh tế chuyển bản số 180/QDNNVV-NVCV của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Khu kinh tế nắm bắt thông tin và tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ.

Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Top page Desktop