thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-xay-dung

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thủ tục hành chính Lĩnh vực xây dựng ban hành theo quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 10/10/2019  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm: 11 thủ tục; dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2.

 

Từ khóa:

Top page Desktop