trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-372020nd-cp-ngay-3032020-cua-chinh-phu

Triển khai thực hiện Nghị định 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ

Triển khai thực hiện Nghị định 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ

Article

Ngày 09/4/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 274/BQLKKT-QLĐT gửi các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La triển khai thực hiện Nghị định 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ “Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư” đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động  trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La biết, triển khai thực hiện.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Doanh nghiệp, nhà đầu tư có liên quan, quan tâm triển khai thực hiện.

Xem chi tiết Nghị định 37/2020/NĐ-CP tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop