van-ban-qppl-linh-vuc-lao-dong-thuong-mai

Văn bản QPPL lĩnh vực Lao động - Thương mại

Văn bản QPPL lĩnh vực Lao động - Thương mại

Số,  ký hiệu

Ngày tháng văn bản

Trích yếu nội dung

10/2012/QH13

18/6/2012

Luật Lao động. Tải về: File đính kèm.

05/2015/NĐ-CP

12/01/2015

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động. Tải về: File đính kèm.

 

32/2014/TT-BLĐTBXH

01/12/2014

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. Tải về: File đính kèm.

23/2015/TT-BLĐTBXH

12/01/2015

Thông tư  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động. Tải về: File đính kèm.

29/2015/ TT-BLĐTBXH

31/7/2015

Thông tư  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại  Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Tải về: File đính kèm.

102/2013/NĐ-CP

05/9/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Viết Nam. Tải về: File đính kèm.

122/2015/NĐ-CP

14/11/2015

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Tải về: File đính kèm.

03/2014/TT-BLĐTBXH

20/01/2014

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tải về: File đính kèm.

11/2016/NĐ-CP

03/02/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Viết Nam (Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/4/2016). Tải về: File đính kèm.

785/UQ-UBND

19/4/2016

V/v thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu, cụm công nghiệp; khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tải về: File đính kèm.

17/2006/QĐ-BTM

31/3/2006

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Thương mại về việc  ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho BQL Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO mẫu D). Tải về: File đính kèm.

72/2013/QĐ-TTg

26/11/2013

Quyết định Thủ tướng Chính phủ quy đ ịnh cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Tải về: File đính kèm.

109/2014/TT-BTC

15/8/2014

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg, ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy đ ịnh cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Tải

về: File đính kèm.

148/2013/TT-BTC

25/10/2013

Thông tư của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyế định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành lèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về: File đính kèm.

44/2005/QH11

14/6/2005

Luật Du lịch. Tải về: File đính kèm.

 

Top page Desktop