xac-nhan-dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-trong-kcn-hoa-binh

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường trong KCN Hòa Bình

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường trong KCN Hòa Bình

Article

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ của Công ty TNHH MTV Trường Nguyên Khánh, tại một phần Lô B2-1, KCN Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Trường Nguyên Khánh có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký.

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

3. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu khác như sau:

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất thải nguy hại; các quy định về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ trong quá trình thực hiện, hoạt động dự án;

- Bố trí kinh phí đầy đủ để xây dựng các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường như đã cam kết trong kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Tuân thủ nghiêm ngặt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng, vận hành dự án;

- Thực hiện nghiêm chương trình quản lý và quan trắc môi trường (tần suất, thông số, địa điểm) như đã nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường; số liệu quan trắc phải cập nhật, lưu giữ tại cơ sở và định kỳ báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum và các cơ quan liên quan theo đúng quy định;

- Tuyệt đối không được sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có thay đổi về quy mô, công suất dẫn đến sự thay đổi các tác động môi trường, chủ dự án phải có văn bản báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan liên quan.

N.H

Từ khóa:

Top page Desktop