xac-nhan-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-va-tiep-nhan-dang-ky-noi-quy-lao-dong-cua-cua-xi-nghiep-may-kon-tum

Xác nhận Thỏa ước lao động tập thể và Tiếp nhận đăng ký Nội quy lao động của của Xí nghiệp may Kon Tum

Xác nhận Thỏa ước lao động tập thể và Tiếp nhận đăng ký Nội quy lao động của của Xí nghiệp may Kon Tum

Article

Ngày 26/7, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 51/TB-BQLKKT về việc tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể và Thông báo số 52/TB-BQLKKT về việc tiếp nhận đăng ký Nội quy lao động của của Xí nghiệp may Kon Tum.

Xem Thông báo số 51/TB-BQLKKT tại đây!

Xem Thông báo số 52/TB-BQLKKT tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop