ban-quan-ly-khu-kinh-te-dat-ket-qua-xep-hang-xuat-sac-trong-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021

Ban Quản lý Khu kinh tế đạt kết quả xếp hạng xuất sắc trong Cải cách hành chính năm 2021

Ban Quản lý Khu kinh tế đạt kết quả xếp hạng xuất sắc trong Cải cách hành chính năm 2021

Article

Ngày 24/01/2022, UBDN tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 37/QĐ-UBND ngày Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đạt tổng số điểm 92,44 điểm.

Thực hiện đánh giá đối với 20 sở ngành và 10 huyện thành phố, theo kết quả đánh giá chỉ số công tác CCHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, có 8 đơn vị xếp xuất sắc. Chỉ số CCHC cao nhất của các sở, ban, ngành là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đạt 95,3% (tỷ lệ điểm đạt được so với điểm tối đa). Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo và sự nỗ lực cố gắng của các phòng chuyên môn, công chức, người lao động trong việc tham mưu, tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính được quan tâm, trọng tâm là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính luôn được lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum chỉ đạo sát sao, kết quả 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý, giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ qua hạn. Công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, 100% văn bản chỉ đạo, điều hành xử lý và ký số trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành (trừ văn bản mật) được chuyển trên môi trường mạng đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; việc đăng tải, cung cấp các thông tin và hoạt động của cơ quan trên Trang thông tin điện tử được đẩy mạnh, góp phần đã tạo điền kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức.

Thời gian tới Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ Cải cách hành chính trong năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, có giải pháp cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính ở những năm tiếp theo.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop