ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-hoi-nghi-pho-bien-quan-triet-tuyen-truyen-cac-ket-luan-cua-bo-chinh-tri-va-ke-hoach-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Article

Thực hiện Văn bản số 1548-CV/ĐUK, ngày 27-02-2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Văn bản số 1281/VP-KGVX, ngày 26-02-2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 04 tháng 03 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức tại 02 điểm cầu (Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y). Tham dự Hội nghị phổ biến bao gồm toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan (tổng số tham dự 102 người).

Hội nghị đã triển khai việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản sau:

(1) Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01-2024 của Bộ Chính trị về “phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”;

(2) Kế hoạch số 124-KH/TU,  ngày  26-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW,  ngày  25-10-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”;

(3) Kế hoạch số 128-KH/TU,  ngày  05-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 62-KL/TW,  ngày  02-10-2023 của Bộ Chính trị về “thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

(4) Công văn số 1206-CV/TU, ngày 01-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)”.

(5) Văn bản số 1537-CV/ĐUK, ngày 15-02-2024 của Đảngu ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2024”.

Trên cơ sở các nội dung phổ biến, Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã quán triệt và yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các Chi bộ; lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc và Ban Chấp hành các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo triển khai việc thực hiện các kết luận/kế hoạch tại cơ quan, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu nội dung kế hoạch đề ra.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop