ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-pho-bien-quan-triet-van-ban-chi-dao-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Article

Ngày 08 tháng 7 năm 2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Tại Hội nghị đã triển khai phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động cơ quan các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh:

(1)  Văn bản số 454/UBND-NC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

(2) Văn bản số 455/UBND-NC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến các trường hợp tụ tập, bộ hành, khất thực được xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh.

(3) Văn bản số 457/UBND-NC ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

(4) Văn bản số 461/UBND-NC ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 42-CV/BCĐ ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

(5) Văn bản số 462/UBND-NC ngày 03 tháng 7 năm 2024 về việc ngăn chặn âm mưu, hoạt động của tổ chức “Việt Tân” chống phá Đảng, Nhà nước.

(6) Văn bản số 471/UBND-NC ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào năm 2024.

Trên cơ sở các nội dung các văn bản phổ biến tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai việc thực hiện tại cơ quan, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu theo các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop