ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-nhiem-ky-2025-2030-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Article

Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 28-06-2024 về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Kế hoạch, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

Đối với đại hội cấp cơ sở, tổ chức đại hội điểm vào đầu Quý I-2025 và tổ chức đại hội ra diện rộng hoàn thành trước 30-06-2025.

Đối với đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương, tổ chức đại hội điểm vào đầu Quý III-2025, tổ chức đại hội ra diện rộng hoàn thành trước 31-08-2025.

Đối với đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, giao các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội (gồm Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ) xây dựng Kế hoạch cụ thể để lãnh đạo thực hiện.

Đối với việc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể để lãnh đạo thực hiện, hoàn thành việc tổ chức Hội nghị trước ngày 31-07-2024.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng).

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop