dang-vien-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong-co-quan-tham-du-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-quan-triet-quy-dinh-so-144-va-chi-thi-so-35

Đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35

Đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35

Article

 Sáng 09 tháng 7 năm 2024 Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc kết nối điểm cầu, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã có 104 đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham dự Hội nghị tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Kon Tum

Tại Hội nghị đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-QĐ/TW.

Công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong triển khai thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Quy định và Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Quy định, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop