ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-pho-bien-quan-triet-cac-van-ban-cua-tinh-uy-uy-ban-nhan-dan-tinh-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Article

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã  tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Đảng ủy Khối cơ quan & doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y). Tham dự Hội nghị bao gồm toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Tại Hội nghị Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản sau:

(1) Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

(2) Quyết định số 1081-QĐ/TU ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chi bộ.

(3) Văn bản số 117/UBND-KTTH ngày 01 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

(4) Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai “Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(5) Kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024.

(5) Kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng năm 2024.

(6) Văn bản số 95-CV/BTGĐUK ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc thông tin nội bộ về thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở các nội dung phổ biến tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã quán triệt và yêu cầu cấp ủy các Chi bộ; lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai việc thực hiện tại cơ quan; xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop