ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-pho-bien-quan-triet-cac-van-ban-cua-trung-uong-tinh-uy-ubnd-tinh-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt các Văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt các Văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Article

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Tại Hội nghị Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan các văn bản sau:

(1) Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”;

(2) Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản”;

(3) Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 25-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực  hiện  Chỉ  thị  số  28-CT/TW, ngày  25-12-2023  của  Bộ  Chính  trị “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

(4) Kế hoạch số 140-KH/TU,  ngày  15-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

(5) Văn bản số 218/UBND-KTTH, ngày 12-04-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt.

(6) Văn bản số 217/UBND-TD, ngày 12-04-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc triển khai các giải pháp xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài”.

(7) Văn bản số 209/UBND-NC, ngày 10-04-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống khủng bố và Đề án phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố trên địa bàn tỉnh”.

(8) Văn bản số 235/UBND-NC, ngày 17-04-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum “về việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

(9) Kế hoạch số 119-KH/ĐUK, ngày 17-04-2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt Kết luận số 71-KL/TW, ngày 16-02-2024 của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”.

Trên cơ sở các nội dung phổ biến tại Hội nghị; Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã quán triệt và yêu cầu cấp ủy các Chi bộ, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai việc thực hiện tại cơ quan; xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu theo các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop