ban-quan-ly-khu-kinh-te-to-chuc-pho-bien-quan-triet-cac-van-ban-cua-trung-uong-tinh-uy-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức phổ biến, quán triệt các Văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức phổ biến, quán triệt các Văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Article

Ngày 01 tháng 7 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan các văn bản:

(1) Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 23-05-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-03-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới””.

(2) Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 20-06-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23-02-2024 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16-01-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại””.

(3) Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 20-06-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10-04-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản””.

(4) Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-06-2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

(5) Văn bản số 436/UBND-NC, ngày 20-06-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc đấu tranh với nhóm đối tượng lợi dụng vụ án Hồ Duy Hải tuyên truyền, xuyên tác, công kích nền tư pháp và lãnh đạo cấp cao”.

(6) Kế hoạch số 441/KH-UBND, ngày 24-06-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum “về thực hiện Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 20-05-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW, ngày 16-02-204 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”.

Trên cơ sở các nội dung phổ biến tại Hội nghị, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã quán triệt và yêu cầu cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể tiếp tục phổ biến, chỉ đạo triển khai việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị; tham mưu xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu theo các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop