bao-tri-sua-chua-cong-chinh-kcn-hoa-binh

Bảo trì, sửa chữa cổng chính KCN Hòa Bình

Bảo trì, sửa chữa cổng chính KCN Hòa Bình

Article

Thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình hàng năm và ý kiến chỉ đạo của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tại văn bản số 104/BQLKKT-QHXD về việc bảo trì, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình năm 2017. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã triển khai kế hoạch bảo trì, cải tạo sửa chữa cổng chính KCN, lắp đặt một số hạng mục để quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trong KCN gồm:

- Sơn sửa lại cổng chính KCN theo màu sơn ban đầu, tháo dỡ nhà trực bảo vệ giữa cổng KCN vào trong đường A3-A5 để tạo lối ra vào cổng rộng rãi, thông thoáng. Sửa chữa lại hệ thống điện tại cổng để đảo bảo ánh sáng, mỹ quan.

- Lắp đặt nhà trực bảo vệ và hệ thống Barie trên đường trục chính A3-A5 để quản lý an ninh trật tự, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào KCN.

- Kinh phí thực hiện từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Công ty; giá trị bảo trì, sửa chữa khoảng 300 triệu đồng.

Việc thực hiện công tác bảo trì và sửa chữa Cổng chính KCN và lắp đặt một số hạng mục để quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trong KCN Hòa Bình đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp ra vào Khu công nghiệp, đảm bảo vẽ mỹ quan, kéo dài tuổi thọ công trình; thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất và bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp đã được đầu tư.

CTY ĐTPTHT

Top page Desktop