chuong-trinh-hanh-dong-trien-khai-thuc-hien-03-linh-vuc-dot-pha-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2019-tren-dia-ban-tinh

Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ba lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm:

1. Chương trình hành động triển khai thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ năm 2019.

2. Chương trình hành động triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu năm 2019.

3. Chương trình hành động triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.

Xem Quyết định tại đây!

BBT

Từ khóa:

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop