cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-ban-hanh-moi-trong-linh-vuc-dau-tu-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 6/7/2020 UBND tỉnh ban hành quyết định số 447/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Theo đó, UBND ban hành thêm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum gồm:

1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

2. Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết quyết định tại đây.

Xem danh mục TTHC tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop