dang-vien-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong-co-quan-tham-du-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-tam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii

Đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương đảng Khóa XIII

Đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương đảng Khóa XIII

Article

Sáng  04/12/2023 , Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về việc kết nối điểm cầu, tại điểm cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (số 186 Ure, thành phố Kon Tum) đã có 45/113 đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan được tham dự học tập, quán triệt.

Trong thời gian 01 ngày, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan sẽ được nghe quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) với 4 chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hội nghị giúp đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Trung ương Tám, khóa XIII. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương Tám, khóa XIII, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Đối với số đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan (công tác và làm việc trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thuộc địa bàn xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) chưa được tham gia Hội nghị phổ biến, quán triệt này, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến, quán triệt đảm bảo 100% đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan được học tập, quán triệt theo quy định.

Nguyễn Thanh Dao - Văn phòng

Top page Desktop