day-manh-thanh-toan-truc-tuyen-phi-le-phi-nghia-vu-tai-chinh-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

Article

Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 832/UBND-TTHCC về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tích cực hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với tất cả các thủ tục hành chính có phí, lệ phí (bao gồm nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp hoặc nộp bằng hình thức trực tuyến).

- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện hướng dẫn trực tiếp đến các tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính và thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính để biết và sử dụng thanh toán trực tuyến. Quán triệt công chức, viên chức, nhân viên có liên quan trong quá trình thanh toán phí, lệ phí thực hiện đối soát hàng ngày đảm bảo chính xác, trùng, khớp giao dịch.

- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, kiểm tra thông tin phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo các căn cứ pháp lý tại Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Kịp thời phản ánh để bổ sung, chỉnh sửa (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) khi thông tin về phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đã công khai nhưng không chính xác (do thay đổi).

- Kịp thời trình sửa đổi Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính khi có thay đổi về phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo các quyết định của Bộ Tài chính, nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo các Chi cục Thuế các huyện, thành phố và khu vực tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường hơn nữa việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai đối cấp tỉnh và cấp huyện.

3. Kho bạc nhà nước tỉnh: Phối hợp, chỉ đạo các Chi nhánh Kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc đối soát, kiểm tra giao dịch thanh toán.

4. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum: Phối hợp, chỉ đạo các tổ chức ngân hàng và trung gian thanh toán trên địa bàn tỉnh tăng cường hỗ trợ, vận động các tổ chức, công dân có nhu cầu tạo lập tài khoản thanh toán điện tử, thực hiện thanh toán điện tử; phối hợp hỗ trợ các đơn vị, địa phương đối soát các giao dịch thanh toán trực tuyến.

5. Viễn thông Kon Tum:

- Thực hiện cấu hình về kỹ thuật đảm bảo 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; kết nối đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia và các tổ chức ngân hàng, trung gian thanh toán; đảm bảo quá trình thanh toán, đối soát các giao dịch thanh toán trực tuyến được thông suốt, an toàn.

- Cử người ứng trực, phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc hỗ trợ đơn vị thu phí, đơn vị thụ hưởng kiểm tra, đối soát các giao dịch thanh toán trực tuyến.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành để rà soát cập nhật thông tin phí, lệ phí vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; thường xuyên phối hợp với các sở, ban ngành cập nhật kịp thời chính xác thông tin phí, lệ phí (khi có thay đổi) theo quy định.

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cập nhật đẩy đủ thông tin phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, thực hiện. Đồng thời, làm đầu mối phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương khi có khó khăn, vướng mắc liên quan việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop