don-doc-trien-khai-thuc-hien-cac-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-khu-kinh-te-khu-cong-nghiep

Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp.

Article

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 502/UBND-KTTH ngày 06 tháng 02 năm 2024 về việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 2070/UBND-KTTH ngày 13 tháng 6 năm 2024 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ đầu tư của dự án theo quy định, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành các Văn bản về đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của nhà đầu tư trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp, theo đó yêu cầu các Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, cụ thể:

- Văn bản số 731/BQLKKT-QLĐT ngày 14 tháng 6 năm 2024 về triển khai dự án Nhà máy sản xuất chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ sâm Ngọc Linh của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Protech Food tại lô C1, khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

- Văn bản số 740/BQLKKT-QLĐT ngày 18 tháng 6 năm 2024 về triển khai dự án Nhà  máy  sản  xuất  gạch  không  nung  của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I tại lô D7, khu công nghiệp Hòa  Bình, thành phố Kon Tum.

- Văn bản số 744/BQLKKT-QLĐT ngày 18 tháng 6 năm 2024 về triển khai dự án Xây dựng và vận hành dây chuyền mẫu sản xuất chế biến thực phẩm ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH QP Authentic Fresh Fine Fast Food Việt Nam tại lô C1A, khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

- Văn bản số 746/BQLKKT-QLĐT ngày 19 tháng 6 năm 2024 về triển khai dự án Xưởng sửa chữa, thử nghiệm thiết bị điện và gia công cơ khí xí nghiệp dịch vụ điện lực Kon Tum của Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung tại Lô H, khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

- Văn bản số 754/BQLKKT-QLĐT ngày 19 tháng 6 năm 2024 về triển khai dự án Nhà máy sản xuất bê tông và chế biến vật liệu xây dựng Bảo Sơn của Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum tại lô C2A, khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

- Văn bản số 756/BQLKKT-QLĐT ngày 19 tháng 6 năm 2024 về triển khai dự án Nhà máy sơ chế và chế biến dược liệu của Công ty TNHH Chế biến nông sản Sao Mai tại lô N-18, khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum.

- Văn bản số 760/BQLKKT-QLĐT ngày 19 tháng 6 năm 2024 về triển khai dự án Nhà  máy sản  xuất  thực  phẩm  từ dược  liệu  và  thực  phẩm  từ tảo SPIRULINA công nghệ cao của Công ty TNHH Chế biến nông sản Sao Mai tại một phần lô N-19, khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum.

- Văn bản số 761/BQLKKT-QLĐT ngày 19 tháng 6 năm 2024 về triển khai dự án Nhà máy gia công kính cường lực và sản xuất các cấu kiện sắt của Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum tại lô C4C, khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Trường hợp các dự án chậm tiến độ, không thực hiện đúng nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, theo từng dự án và nội dung đã cam kết của Nhà đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thực hiện việc thu, nộp số tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án chưa được hoàn trả và tiền lãi phát sinh từ số tiền ký quỹ của dự án vào ngân sách nhà nước; lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; lập thủ tục ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định…

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trường hợp Nhà đầu tư có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để phối hợp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ được phê duyệt.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop