du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bql-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

- Dự thảo Quyết định: File đính kèm.

- Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ: File đính kèm.

- Dự thảo Tờ trình: File đính kèm.

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop